11/0 Miyuki Opaque Smoke Gray Luster

11/0 Miyuki Opaque Smoke Gray Luster

  • $5.52


Brand: Miyuki

Size: 11/0

Amount: 10 grams