15/0 Miyuki Opaque Smoke Gray Luster

15/0 Miyuki Opaque Smoke Gray Luster

  • $7.79


Brand: Miyuki

Size: 15/0

Amount: 10 grams