6/0 Miyuki Transparent Dark Topaz AB

6/0 Miyuki Transparent Dark Topaz AB

  • $2.45


Brand: Miyuki

Size: 6/0

Amount: 10 grams