6/0 Miyuki Picasso Matte Brown Tan

6/0 Miyuki Picasso Matte Brown Tan

  • $3.92


Brand: Miyuki

Size: 6/0

Amount: 10 grams